Lenneradweg (784)

Artenschutzrechtliche Fachbeiträge zu den B-Plänen Nr. 379 „Lenneradweg (Abschnitt Promenade Letmathe)“,
Nr. 380 „Lenneradweg (Abschnitt Genna)“ und Nr. 366 „Lenneradweg (Abschnitt Lasbeck-Letmathe)“

[2012]

Stadt Iserlohn